Аграрне право України
Сайт создан в системе uCoz

  Найкращі конспекти 

українською мовою

[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
Назад Далее
Сайт создан в системе uCoz
[7]

Домашняя
Аграрне право
Банківська справа
БЖД
Бух облік/Аудит
В-во прод тварин.
Діловодство
Економіка п-ва
Економічна теорія
Економ. аналіз
Етика
ЗЕД
Інформатика
Історія України
Комерційне право
Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Менеджмент ЗЕД
Організація в-ва
Органічна хімія
Трудове право
Фінанси
Замовлені роботи

 

 

 

16. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

             16.1. Основні напрямки земельної реформи в сільському господарстві
           Земельна реформа є чи не найважливішою складовою економічної реформи, що здійснюється в Україні. Метою земельної реформи є реформування існуючих земельних відносин на основі вільного вибору форм і методів господарювання, високоефективного та екологічно безпечного використання сільськогосподарських угідь, охорони й відтворення родючості грунтів, вирішення на цій основі продовольчої проблеми і створення конкурентоздатного агропромислового комплексу...
             16.2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
          Землі сільськогосподарського призначення - найбільш важлива і значна частина єдиного земельного фонду. Це землі, які надані для виробництва сільськогосподарської продукції; здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, для розміщення відповідної виробничої інфраструктури...
             16.3. Форми власності на землі сільськогосподарського призначення
         Землі сільськогосподарського призначення можуть належати на правах власності громадянам, юридичним особам, територіальним громадам та державі, що означає наявність у цих суб'єктів права правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою...
                  16.4. Паювання земель
          Земельні питання і аграрні проблеми завжди були непростими у світовій практиці економічного розвитку. Нелегко вони вирішуются і в Україні. Незважаючи на декларування Законом України «Про форми власності на землю» приватної власності на землю, її фактична приватизація тривалий час просувалася дуже важко...
              16.5. Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками
        Надання земельних ділянок у приватну власність і постійне користування громадянам та юридичним особам здійснюється із земель державної або комунальної власності за рішенням органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом. Підставами набуття права власності на землю громадянами та юридичними особами є передача земельних ділянок у власність або надання їх у користування...

Завантажити - Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

14 Kb

17. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів

                 17.1. Поняття власності підприємств кооперативного типу
           Кооператив виступає власником матеріально-фінансових ресурсів (засобів виробництва, обміну, предметів споживання). Вони становлять економічну основу його діяльності.
           Майно, що придбане за рахунок внесків громадян, тобто за рахунок їхньої приватної власності, належить на праві власності кооперативу як юридичній особі. Тому власність кооперативу (об'єднання) як юридичної особи слід розглядати як приватну власність. Отже, суб'єктом права власності в цьому разі виступає не громадянин, не пайовик, за рахунок майна якого сформована власність кооперативу, а кооператив в цілому, який у товарно-грошових, майнових відносинах виступає від свого імені як юридична особа...
               17.2. Поняття власності аграрних підприємств корпоративного типу
       Приватні аграрні підприємства зі статусом юридичної особи корпоративного типу — це засновані на підставі установчого договору і на недержавній формі власності, особистій майновій участі (обов'язковому об'єднанні майна) селян, інших фізичних та юридичних (недержавних) осіб у статутному фонді акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю для ведення статутної діяльності з виробництва, переробки, реалізації аграрної продукції і сировини з метою отримання прибутку...

Завантажити - Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів

9 Kb

18. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

               18.1. Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства
          Термін «майно» в законодавстві України і літературі вживається в різних значеннях. Найчастіше під майном фізичної чи юридичної особи, в тому числі сільськогосподарського товаровиробника, розуміють сукупність речей, належних їм на тому чи іншому праві: власності, повного господарського відання, оперативного управління, за договором оренди тощо...
              18.2. Об'єкти та зміст права повного господарського відання і права оперативного управління
          Здійснюючи право повного господарського відання, державне чи комунальне підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, може чинити відносно нього будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства.
        Таким чином, можна сказати: якщо власник вправі володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном у повному обсязі, то державне чи комунальне підприємство стосовно майна, що належить йому на праві повного господарського відання, має значно менші правомочності...
               18.3. Правовий режим основних, оборотних та інших фондів державних та комунальних аграрних підприємств
       За цільовим призначенням і правовим режимом майно, що використовується в процесі сільськогосподарського виробництва, поділяється на основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності (спеціальні фонди, грошові кошти), вартість яких відбивається на самостійному балансі підприємства (ст. 10 Закону «Про підприємства в Україні»). Залежно від цільового призначення розрізняються основні виробничі фонди і фонди невиробничого (соціального) призначення. На такі ж різновиди поділяються й оборотні кошти. Правовий режим майна залежить як від форм власності, так і від призначення майна у виробництві або використання в невиробничій (соціальній) сфері...
               18.4. Правове регулювання приватизації майна державних та комунальних підприємств у системі АПК
          Конституція України визначає, що громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами державної та комунальної власності відповідно до закону (ст. 41). Але найефективнішим є використання для потреб господарювання приватної власності...

Завантажити - Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

17 Kb

19. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення

          19.1. Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
     За природно-ресурсним потенціалом Україна належить до найбагатших країн світу. Найціннішим природним ресурсом є земля. Близько 27 відсотків чорноземів земної кулі розміщені в нашій державі...
               19.2. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості
        Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення дуже різноманітні і, як правило, взаємопов'язані. Правомочності власника землі і землекористувача мають багато спільного, проте саме наявність права продавати або іншим шляхом відчужувати земельні Ділянки, передавати їх в оренду, заставу, спадщину відрізняє власника земельної ділянки від землекористувача...
                  19.3. Охорона земель як об'єкта природного середовища
           Україна належить до держав з дуже високим рівнем антропогенних та техногенних навантажень на земельні ресурси. Тільки внаслідок забруднення побутовими відходами та стічними водами кожен рік з користування вилучається близько 50 тисяч гектарів орних земель, продовжують розорюватися нові земельні площі. Загальна площа розораних земель сягає 57 відсотків...
               19.4. Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам земель і землекористувачам
           Розглядаючи питання власності на землю, необхідно торкнутися проблеми гарантій цих прав у Земельному кодексі і законодавстві, що його доповнює. Ця проблема виникає передусім тоді, коли йдеться про відшкодування збитків, заподіяних власникам 214 землі і землекористувачам. Статті 156 та 157 Земельного кодексу передбачають підстави й порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок...
             19.5. Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати
     З метою зупинення спаду, стабілізації і нарощування агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої безпеки держави, перебудови соціально-економічних відносин в аграрній сфері в нашій державі відповідно до розпорядження Президента України від 1 грудня 1998 року розроблено Національну програму розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 роки...
         19.6. Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об'єктам
          Питання юридичної відповідальності за шкоду, заподіяну землям сільскогосподарського призначення та іншим природним ресурсам, можна розглядати в різних аспектах: за видами правопорушень, видами відповідальності, за суб'єктами та деякими іншими...

Завантажити - Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення

15 Kb

 
 

 Знайти на даній сторінці

 Реклама от liveCLiX:

Аграрне право

Сайт создан в системе uCoz